Köksal & Partners, spor hukuku alanında uzman hukukçularıyla, şike, teşvik primi, seyirden veya spor alanlarından men, sporcu yaralanmaları gibi sebeplerle açılan ceza ve tazminat davaları ile idari soruşturma süreçlerinin etkin takibi; federasyonların hukuk kurullarınca verilen müsabakadan men ve diğer disiplin cezalarına karşı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu veya Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nda itiraz ve bu kurullarda sporcu veya kulüplerin temsili; bunun yanı sıra sporcu, teknik adam ve oyuncu temsilcileri ile spor kulüpleri arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, bu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, transfer ile ilgili ihtilafların çözümü, doping kullanımı nedeniyle verilen idari cezalara karşı yürütülecek hukuki süreç ve Türkiye Futbol Federasyonu ile diğer spor branşlarına ilişkin federasyonların idari işlemlerine karşı yürütülecek süreç ve federasyonlar ile gerekli yazışmaların yapılması gibi spor hukukunun her alanında geniş bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Köksal & Partners, alanında uzman ve tecrübeli hukukçu kadrosuyla, (malpraktis davaları olarak da tanımlanan) özellikle hekimin hastaya uyguladığı tedavi yöntemlerinden ve cerrahi müdahalelerden kaynaklanan bedensel zarar ve ölüm sonuçlarıyla ilgili gerek hekimlere gerekse de sağlık kuruluşlarına karşı açılan maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davalarında, bunun yanı sıra diğer sağlık mensuplarının eylemlerinden kaynaklanan tazminat ve ceza davalarında, Müvekkillerine etkin ve titiz bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Köksal & Partners, uzun yıllardır basın hukuku alanındaki tecrübesi ile, gerek görsel, işitsel ve yazılı basın gerekse de sosyal medya yoluyla işlenen haksız eylemler nedeniyle açılan tazminat ve ceza davaları, basın yoluyla yapılan saldırılara karşı cevap ve düzeltme metni yayınlanması ve buna ilişkin ihtilafların takibi, yapılan yazılı ve görsel yayınlarla ilgili hukuki tedbirler, radyo frekansı tahsisine ilişkin haksız idari işlemler nedeniyle açılan iptal ve tam yargı davaları gibi basın ve medya hukukunun her alanında, gerek vatandaşlara gerekse de basın ve medya kuruluşlarına etkin bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Köksal & Partners, yabancı müvekkilleri için, Türk vatandaşlığının kazanılması, Türkiye’de oturum izni, çalışma izni, eğitim ve öğrenim izni alınması gibi hukuki süreçlerin takibi, buna ilişkin gerekli idari başvuruların yapılması ve takip edilmesi, sınır dışı veya vatandaşlığın kaybı yahut suçlu iadesi durumlarında hukuki danışmanlık, yabancı ülke yetkili makamlarıyla görüşme, ayrıca bütün bu süreçlerden kaynaklı idari soruşturma ve davalarda avukatlık olmak üzere çok geniş kapsamlı bir yabancılar ve vatandaşlık hukuku hizmeti sunmaktadır.

Köksal & Partners, uzman hukukçu kadrosuyla, vasiyetname, miras ve miras taksim sözleşmeleri düzenlenmesi, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın reddi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetnamenin iptali ve tenkis davaları, tereke davaları, mirastan feragat davaları, muris muvazaası nedeniyle yapılan işlemlerin iptali gibi miras hukukuna ilişkin her alanda etkin bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Köksal & Partners, idare ve kamu hukuku alanında uzman kadrosu ile, İdarenin şahsınız hakkında uyguladığı hukuka aykırı işlemleri için açılan iptal davalarında, ayrıca yine İdarenin hakkınızda uyguladığı haksız işlemlerden kaynaklı maddi ve manevi zararların tazmini için açılacak tam yargı davalarında, bunun yanı sıra hakkınızda açılan disiplin soruşturmalarında, dava takibi, yazılı görüş ve savunma, mahkeme veya disiplin kurulu önünde sözlü mütalaadan oluşan geniş kapsamlı bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Köksal & Partners, inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun yıllar dayanan tecrübesiyle, Müvekkillerine, inşaat projelerinin mevzuata uygun olarak hazırlanması, inşaat ruhsatlarının ve diğer ilgili belgelerin mevzuata uygun şekilde alınması, inşa süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesi, bunun yanı sıra gayrimenkul ile ilgili kira ve satış sözleşmelerinin hazırlanması, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yönetim Planı hazırlanması gibi her türlü hukuki hizmeti ve buna ilişkin çıkacak hukuki ihtilafları takip hizmeti sunmaktadır.

Köksal & Partners, aile hukuku konusunda tecrübeli kadrosuyla, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi, boşanma davalarında nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, baba ile çocuk arasındaki soybağının kurulması, evlat edinmeye ilişkin hukuki işlemler, evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, yabancı mahkemelerden alınan boşanma ve diğer ilgili kararların Türk mahkemelerinde tanınması ve tenfizi gibi geniş bir yelpazede avukatlık hizmeti vermektedir.

Köksal & Partners, elektrik, doğal gaz ve petrol piyasasına ilişkin konularda şirketlere hukuki danışmanlık ve sözleşme hizmetinin yanı sıra, lisans başvurusu, ihalelere teklif sunulması, ayrıca gerek bu konulardan kaynaklı ticari ihtilaflara ilişkin davalarda, gerekse de Kurul kararlarına karşı iptal davalarında hukuki hizmet vermektedir.

Köksal & Partners, şirket kuruluşları ve ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, ticaret siciline tescil, şirket genel kurullarının düzenlenmesi, pay devirleri, genel kurul kararlarının iptali, pay devirleri, ortaklar arası sözleşmeler, cari hesap, kira, bayilik, kredi, alım satım sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklı ticari davalar gibi ticari şirketler ile ilgili tüm hukuki hizmetleri vermekte, ayrıca ticari şirketlerin her türlü ticari ihtilaftan kaynaklı alacak, tazminat, haksız rekabet gibi davalarında etkin bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Köksal & Partners, iş hukuku alanında uzman kadrosuyla, iş sözleşmesi, iş yeri yönetmeliği, ikale sözleşmeleri, iş akdinin sonlandırılması gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmakta, gerekli müzakereleri yürütmekte ve iş hukukundan kaynaklı işçi alacağı, işe iade, tazminat, işyeri kazaları vb. konulardaki tüm davalar için etkin bir takip hizmeti sunmaktadır.

Köksal&Partners, kadrosundaki fikri haklar konusunda uzman, marka ve patent vekili hukukçularıyla, Müvekkillerinin, başta yazılım ve bilgisayar programları, telif hakları, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının kaydı, TPE veya ilgili kurumlar nezdinde tescili ve korunması ile ilgili olarak, tüm aşamalarda etkin bir dava takibi, danışmanlık ve tescil hizmeti sunmaktadır.

Bu bağlamda, Köksal & Partners,

 • Müvekkillerinin geliştirmiş olduğu ürünlerin tescili ve korunması hususunda yürütülecek olan stratejinin belirlenmesi,
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı modellerin TPE nezdinde başvuru, kayıt ve tescil süreçlerinin takibi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Bunun yanı sıra, alan adı tescili ve bu süreçlerin takibi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillerinin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlali ve fikri mülkiyet haklarına saldırı durumlarında bunlara karşı itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillerinin haklarına ilişkin üçüncü kişilerce gerçekleştirilen haksız tescil taleplerinin izlenmesi ve bu taleplerle ilgili hukuki aksiyon alınması,
 • Gerek başvuru gerekse de dava süreçlerinde, karşı tarafla müzakerelerin yürütülmesi ve bütün aşamalarda Müvekkillerinin haklarının korunması

için etkin hukuki hizmet vermektedir.

Köksal & Partners, ceza hukuku alanında gerek akademik yetkinlik ve tecrübeye sahip uzman kadrosu ile, Müvekkillerine, etkili bir hukuki danışmanlık ve soruşturma/dava takibi hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle ceza soruşturması süreçlerinde gündeme gelen gözaltı, arama ve el koyma, ifade alma, tutuklama gibi işlemlerde de hukuki destek vermekte, Müvekkillerinin haklarını sahip olduğu teknik araçlar ve hukuki donanımı ile titiz bir biçimde korumaktadır.

Köksal & Partners ayrıca, kasten öldürme, yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, cinsel saldırı gibi klasik suçların yanı sıra, özel uzmanlık gerektiren bilişim suçları, spor suçları, basın suçları ve tıp ceza hukuku (hekimin ceza sorumluluğu) alanlarında da Müvekkillerine etkili bir takip hizmeti sunmaktadır.

 

Köksal & Partners, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve gerçek kişilere, geliştirdikleri yazılım ve donanımlar üzerindeki fikri ve sınai haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin kurulması, ar-ge aşamasında personel ve dışarıdan hizmet alınan kişiler ile ilişkiler, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi, bunun yanı sıra gerek ceza gerekse hukuk mahkemelerinde bilişim hukukuna ilişkin her türlü dava takibi gibi çok geniş bir yelpazede hukuki hizmet vermekte olup, bilişim hukukunun her alanında hukuki ve teknik yetkinliğe sahip bir hukukçu ve teknik danışman kadrosuna sahiptir.

 

 • Dava Hizmetleri
  • Bilişim suçları ile ilgili sanık veya şüpheli olduğunuz yahut bir suçun mağduru olarak şikayetçi konumda bulunduğunuz, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ceza soruşturmaları ve mahkemelerde devam eden ceza davaları
  • Bilgisayar programları üzerindeki hak ihlali (izinsiz kopyalama, korsan bilgisayar yazılımları, eser hakkına tecavüz vb.), İnternette yapılan telif hakkı ihlalleri gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilaflar, delil tespiti, hukuk ve ceza davaları
  • İnternet ortamında yapılan kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle açılan veya açılacak olan tazminat ve ceza davaları

 

 • Sözleşme ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Bilişim firmalarının teknik bilgi ve donanıma gereksinim duyulan her türlü sözleşme ve danışmanlık ihtiyaçları
  • Yazılım meydana getirme sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, bakım ve güncelleme sözleşmeleri, penetrasyon sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri vb. teknik bilgi gerektiren sözleşme ve bu konulara ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
  • Bilişim hukuku ile ilgili sözlü ve/veya yazılı uzman görüşü, adli süreçler için uzman mütalaası, şirket süreçleri ile ilgili hukuki ve teknik kılavuz metinler hazırlanması
  • Bilişim ortamında delil elde edilmesi konularında hukuki ve teknik danışmanlık

 

 • Eğitim Hizmetleri
  • Bilişim alanında uzman hukukçu ve IT danışmanlarından oluşan kadrosu ile özellikle bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlere ve kamu kurumlarına,
  • İhtiyaç duyulan kapsam ve sürelerle,
   • Bilişim hukuku,
   • bilişim suçları,
   • dijital delillerin toplanması,
   • kişisel verilerin korunması,
   • İnternetten içerik kaldırılması ve sosyal medyada itibar yönetimi,
   • işyerinde bilgisayar kullanımı,
   • bilgi güvenliği ve siber suçlara karşı hukuki ve teknik korunma yöntemleri,
   • bilgisayar programları üzerinde eser koruması,
   • bilişim sözleşmeleri ve bilişim ortamında fikri hak koruması,
   • robot ve yapay zeka

gibi konularda, teknik ve hukuki eğitim hizmeti