[:tr]Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu :

Köksal Özdamar Özocak Avukatlık Ortaklığı

Burhaniye Abdullahağa Cad. No:106

Beylerbeyi Üsküdar İstanbul

 

Biz, Köksal Özdamar Özocak Avukatlık Ortaklığı (“Köksal Partners”) olarak; müvekkillerimize, avukatlarımıza, personellerimize, internet sitemizi ziyaret eden şahıslara ait kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Köksal Partners ile paylaştığınız kişisel veriler, KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ileişlenecektir.

Köksal Partners olarak, kişisel verilerinizi; başta KVKK olmak üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen faaliyet ve avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini icra etmek ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işleyebiliriz.

Personellerimize, avukatlarımıza ve Köksal Partners’a iş başvurusunda bulunan kişilere ait kişisel veriler, İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı, Avukatlık Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yanı sıra; insan kaynakları yönetimi, performans değerlendirmesi, personel ve avukat memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi nedenler ile Köksal Partners olarak tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yurt içine veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve avukatlık faaliyeti amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Köksal Partners veya Köksal Partners adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, muhtelif sözleşmeler, iş başvurusu formları, internet sitesinde yer alan iletişim formları, dilekçeler, müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekaletnameler, yetki belgeleri, dava süreçlerinde ele edilen her türlü evrak gibi araç ve belgeler üzerinden, Köksal Partners ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, Burhaniye Abdullahağa Cad. No: 106 Beylerbeyi Üsküdar İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya buro@koksalpartners.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gereklidir.

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kişisel Verileri Koruma Politikamız ile ilgili diğer metinlere www.koksalpartners.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 [:]